+A   |  -A
Skip Navigation Links
    
Календар на објавување

Календарот на објавување содржи информации за тоа кога статистичките податоци ќе бидат објавени. Календарот се ажурира постојано  во текот на целата година.

Избери тип на издание:      Избери датум: од:   
Избери област:        до:     
       

Прегледот на изданијата објавени до 2018 година е достапен тука.


 

ДатумЛинкНазивПериод Забелешка 
15.10.2021 Деловни тенденции во преработувачката индустрија09.2021
15.10.2021 Индекси на прометот во индустријата08.2021
15.10.2021 Индекси на цените во земјоделството09.2021
18.10.2021 Статистички годишник2020 одложен за декември одложен
19.10.2021 Енергетски биланс - дефинитивни податоци2019
20.10.2021 Енергетски биланс - претходни податоци2020
22.10.2021 Бруто-домашен производ и инвестиции во основни средства, по региони 2019
22.10.2021 Структурни деловни статистики - претходни податоци2020 одложено одложено
22.10.2021 Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен08.2021
22.10.2021 Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен08.2021
25.10.2021 Енергија, месечни податоци - претходни податоци08.2021
25.10.2021 Регионите во Република Северна Македонија2020 одложен за декември одложен
28.10.2021 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 09.2021
29.10.2021 Бруто-домашен производ и инвестиции во основни средства, по региони 2020
29.10.2021 Месечен статистички извештај 10.2021
29.10.2021 Лаекенски индикатори за сиромаштијата - претходни податоци2020
29.10.2021 Социјална заштита на деца, млади и возрасни лица2020
29.10.2021 Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци09.2021
29.10.2021 Користење на информатичко-комуникациски технологии во деловните субјекти2021
29.10.2021 Индекси на индустриското производство09.2021
1234

© Државен завод за статистика